nE nikAKo.... ;>

             * Kada sAm razmI$ljala o otwAranju swOg blOga, prwO $to sam rekla je da cu imAti i owAj odEljak 'nE, nIkako', kAko bIh bA$ tU mOgla dAti neke swOje sUgestije na odrEdjene '(NE)kombInacije' ili 'mOdne dOdatke' a da tO ne mOram da radIm u sklOpu swOjih outfit pOst-owa ;>

'PrAwilo je da prAwila nEma', je nE$to $to jako cEsto cUjemo, skOro swAkodnewno, u bIlo kojoj sfEri, medjUtim kadA je mOda u pItanju, slOzicete se da swAko od nAs ima i trEba da ima nEki swOj stIl, jedInstwen, unIkatan!
        Znaci, kAda se izgOwori owa recEnica, shwAtite tO kao unIwerzAlno prAwilo, i pOcnite da razmI$ljate o sEbi i nEkim swOjim prAwilima ;>

Ewo nEkih mOjih prEdloga zA ''nE nIkakO'':


 1. ObzirOm da je crna bOja uwIjek bIla 'sIgurna kArta', pa bIla to kOktel haljInica ili sako i pantalOnice, zEne se uglawnOm odlUce a takwU kombInaciju prIje negO lI smIsle ne$to krEatiwnije. Medjutim, tU dolazImo do prOblema 'razbIjanja kOmbinacIje' pa se cEsto odlUce za uwIjek aktUelne crwEne cIpelice i umjEsto da se tU zaustawE, one jO$ dodAju i crweni rUz, lak za nOkte, kAi$, tOrbu pa i nAkit ;p
Nekada bIh na owO samo rEkla 'nO comment' ali sAda nEcu!
 Znaci, ukOliko se odlUcimo za 'sIgurnu warIjantu' u owOm slUcaju crnO, dEtalj mOze da bUde sAmo 1, ewentUalno 2 u odredjEnoj bOji, $to u prewOdu znaci, uz takwu haljInicu kombInujte crwene $tiklIce, na $to wEcu potpetIcu i nekada ce wAm to bIti dowOljno, a akO ba$ morate jO$ ne$to, onda e odlUcite ILI za crweni rUz ili lAK za nOkte!
Ukoliko imAte cIpelice i tOrbu u kOmpletu i to nIkako ne bIste woljEli da odwOjite, onda se odlUcite za jO$ jednu bOju, pa stAwite ili tIgrasti taaaankI kai$ic ili neku e$arpIcu npr tOg prInta ;> To je opEt sigUrna warIjanta, expErimentI$ite!

p.s. nawEdena kOmbinAcija bOja (crno-crweno), jE najce$ca pa sam je zAto i izabrAla kao i pOtencijalno rje$enje ;> owO wAzi i za bIlo kOju drUgu kombInaciju bOja, wama omIljenu ;>

Razmi$Ljajte o kOmbinacIjama i uwIjek se poglEdajte jO$ jednOm u ogledAlu prIje nego zkljUcate wrAta :*


2. MrEzaste carApe i sandale ILI mrezAste carape i cipelIce otwOrenih prstIju ;p


3. CirkOnski kOmpleti! $to znAci, da ukOliko imate neke sAndalIce od cIrkona, ne kOmbinujte ih sa takwOm ogrlIcom, narUkwicom prstenOm i mIndju$icama! OdlucIte se sAmo za jEdno, akO ba$ mOrate, pa nEka tO budu mIndju$ice ili sAmo prstEn ;>


p.s. Kada imate efEktne $tikle ili nAkit, tO je uwIjek dowOljno, nE moze swE bIti efEktnO, kada je swE efektnO, onda je to kIc :*

4. Crne najlon carape ispod min. 40dena (a i njih ako samo morate). Bolje se odlUcite za boju koze koje gOd da je dOba i kOja gOd da jE prIlika, nego 'owAkwe' crne.... ;p


Нема коментара:

Постави коментар